Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal.co.th - Resources 

Research & gain insights into Thai, American, and International Law.

 

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawวีซ่าสหรัฐฯที่มีจุดประสงค์ 2 อย่าง

วีซ่าสหรัฐฯที่มีจุดประสงค์ 2 อย่าง

Translation of the above video on: American Dual Intent Visas

วีซ่าสหรัฐฯที่มีจุดประสงค์ 2 อย่าง 

วีดีโอนี้จะกล่าวถึง วีซ่าที่มีจุดประสงค์ 2 อย่างเพราะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ แม้บางคนจะคิดว่าเป็นหัวข้อที่น่าเบื่อ แต่เหตุผลที่วีซ่าแบบ 2 จุดประสงค์น่าสนใจเป็นเพราะจะเป็นวีซ่าที่คาบเกี่ยวระหว่าง วีซ่าชั่วคราวและวีซ่าถาวร

วีซ่า 2 จุดประสงค์ หมายความว่าอย่างไร? ในวีดีโอก่อนหน้านี้เคยมีการอธิบายถึงหมวด 214(b) ของกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติของการเข้าเมือง และการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะต้องตัดสินใจและวิเคราะห์คำร้องที่ยื่นขอวีซ่าเพราะต้องวิเคราะห์ว่าบุคคลที่ขอวีซ่ามีความผูกพันกับบ้านเกิดตัวเองหรือไม่ และมีความผูกพันกับสหรัฐฯน้อยหรือไม่ โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งที่เขาต้องการทราบคือว่า หลังออกวีซ่าชั่วคราวให้กับบุคคลผู้นั้นแล้ว จะมีความเสี่ยงหรือไม่ต่อการที่จะอยากอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ เพราะ ความหมายของวีซ่าชั่วคราวก็คือตรงตัวเลยว่าเป็นวีซ่าชั่วคราว ใช้สำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะขอย้ายเข้าไปอยู่อย่างถาวร ถ้าหากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสงสัยว่าบุคคลผู้นั้นมีความเสี่ยงที่จะย้ายเข้าไปอยู่สหรัฐฯอย่างถาวร บุคคลผู้นั้นอาจถูกปฏิเสธวีซ่า

ในอีกแง่หนึ่ง การที่บุคคลมีความตั้งใจที่จะขอย้ายเข้าไปมีถิ่นที่อยู่  เมื่อยื่นคำร้องขอทำวีซ่า CR-1 หรือ IR-1 (วีซ่าคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐฯ ที่กำลังจะย้ายไปอยู่ที่สหรัฐฯ หรือผู้ถือกรีนการ์ดก็ตาม) บุคคลผู้นั้นต้องแสดงเจตนาว่าต้องการที่จะอยู่สหรัฐฯแน่นอน และต้องการที่จะให้สหรัฐฯเป็นถิ่นที่อยู่

จะเห็นได้ว่า วีซ่าที่มี 2 จุดประสงค์จะมี 2 ชนิด และวีซ่าที่มีจุดประสงค์จะทำหน้าที่คาบเกี่ยวระหว่างวีซ่าชั่วครวกับวีซ่าถาวร ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือวีซ่า K-1 เพราะมี 2 จุดประสงค์ในวีซ่าเดียว ถึงแม้จะตรงไปตรงมามากกว่าวีซ่าอีกตัวหนึ่งที่จะพูดถึงภายหลัง วีซ่า K1 คือวีซ่าที่จะพบบ่อย มากกว่าวีซ่าที่จะไปทำงานที่มีจุดประสงค์สองอย่างเหมือนกัน  วีซ่า K-1 เป็นวีซ่าที่เป็นวีซ่าชั่วคราว มีอายุ 90 วันแต่ถ้าบุคคลผู้นั้นทำตามข้อกำหนด เช่นแต่งงานกับพลเมืองสหรัฐฯ และยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสถานะเป็นผู้อาศัยอยู่อย่างถาวรตามกฎหมาย เสร็จสิ้น บุคคลผู้นั้นก็สามารถเปลี่ยนเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ได้  

ข้อแตกต่างระหว่างวีซ่านี้อาจเป็นวีซ่าที่เกี่ยวกับการทำงาน วีซ่า K-1 จะเหมือนวีซ่าของผู้ย้ายเข้าอยู่เมื่อเทียบกับวีซ่า J-1 หรือวีซ่า F-1 Visa F-1d  ซึ่งวีซ่าลาวนั้นก็เป็นวีซ่าที่มี 2 จุดประสงค์เช่นเดียวกันคือเป็นวีซ่าชั่วคราวแต่ถ้าเวลาผ่านไปเพียงพอและสถานะนั้นยังคงอยู่อาจขอเปลี่ยนสถานะไปเป็น กรีนการ์ด ได้ เส้นทางการตรวจคนเข้าเมืองจะถือว่ายอมรับได้เพราะมีความตั้งใจ 2 แบบตั้งแต่แรก

วีซ่า A-1 ก็เช่นเดียวกัน คืออาจจะมีดาราหรือนักแสดงย้ายไปอยู่สหรัฐฯ หรือกำลังท่องเที่ยวในสหรัฐฯ และได้ทำตามระเบียบ แต่ยังมีความคิดอยู่ว่าอาจจะอยากอยู่ในสหรัฐฯ หรืออาจอยากได้กรีนการ์ดหรือเปลี่ยนสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการ ทำวีซ่าที่มี 2 จุดประสงค์ อย่างไรก็ตามวีซ่า 2 จุดประสงค์ไม่ใช่เป้าหมายของวีซ่าทุกชนิด ดังนั้นเมื่อฟังวีดีโอนี้ไม่อยากให้คิดเช่นนั้น ควรจ้างผู้เชี่วชาญทางกฎหมาย เพื่อที่จะปรึกษาเรื่องนี้ แต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่น่าเข้าใจว่าไม่มีวีซ่าเพียงชนิดนี้หรือชนิดนั้น ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าชั่วคราวหรือวีซาถาวรแต่ยังมีวีซ่าชนิดนี้ที่อยู่ระหว่างกลาง